Bristol & The City Of Bath

uk.gif (67663 bytes)

bristol_bath01.jpg (148493 bytes) bristol_bath02.jpg (116594 bytes) bristol_bath03.jpg (112584 bytes) bristol_bath04.jpg (128917 bytes) bristol_bath05.jpg (115900 bytes) bristol_bath06.jpg (144813 bytes)
bristol_bath07.jpg (169646 bytes) bristol_bath08.jpg (169937 bytes) bristol_bath09.jpg (123888 bytes) bristol_bath10.jpg (119536 bytes) bristol_bath11.jpg (110591 bytes)

The City Of Bath

bristol_bath12.jpg (87003 bytes) bristol_bath13.jpg (89792 bytes) bristol_bath14.jpg (96851 bytes) bristol_bath15.jpg (110609 bytes)
bristol_bath16.jpg (90983 bytes) bristol_bath17.jpg (118948 bytes) bristol_bath18.jpg (90385 bytes) bristol_bath19.jpg (101933 bytes)
bristol_bath20.jpg (135588 bytes) bristol_bath21.jpg (91550 bytes) bristol_bath22.jpg (110260 bytes) bristol_bath23.jpg (104997 bytes)
bristol_bath24.jpg (93424 bytes) bristol_bath25.jpg (112136 bytes)